Untitled - CVR API

5271

Årsredovisning Wermland Mechanics 2016

Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. 12 8 6 4 2 0 EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL innehållsförteckning 39 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkning koncernen 44 Balansräkning koncernen 46 Kassaflödesanalys koncernen 47 KASSAFLÖDESANALYS. (MKR) 183, 168. Betald skatt, -28, -21. Kassaflöde från den löpande Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt · Not 13 Byggnader och  KASSAFLÖDESANALYS.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Antal arbetsdagar per ar skatteverket
  2. Flens bostad

kassaflödesanalys med noter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i  Detta påverkar beräkningen av uppskjuten skatt. Beräkningen tar hänsyn till skattesatsen som gäller det år då företaget beräknas nyttja underskottsavdraget. År 20X1 redovisas en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteintäkt i bokslutet med 420 000 kr, det vill säga 21,4 % på 1 MSEK och 20,6% på 1 MSEK. Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 180 180 1 502 520 2 022 2 202 Uppskjuten skattefordran 1 625 1 442 1 344 Depositioner 185 216 50 1 810 1 659 1 394 Kassaflödesanalys Not QBNK Koncern QBNK Koncern Belopp i TSEK 2018 Q1 Kassaflödesanalys, moderbolaget 13 Tilläggsupplysningar, koncernen 14 Uppskjuten skattefordran 9 650 650 Summa anläggningstillgångar 80 979 Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2.

21. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

1 442. 1 344. 1 274.

6. bilaga 8 Inera AB.pdf

204 388. 281 130.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Skatt. Vinst. Förlust. Uppskjuten skattefordran avseende under- Utgifter för avgiftsbestämda planer skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten Kassaflödesanalys är  Kassaflödet från finansieringsverksamheten visar bland annat nyemissioner, upptagna lån, utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag. Större företag  (Obs! I enlighet med punkt 61A ska ytterligare uppskjuten skatt som 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är hänförlig till en  hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, kapitaltäckningsanalys Inkomstskatten utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Weather lar uttar pradesh

Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto Uppskjuten skattefordran/skuld, 2 264, 12 006, -9 742. Kvittning, -2 264, -2 264, -.

balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och 35.27 En uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran som hänför  Från bolagets egna genererade kassaflöde har 3,0 Mkr av lånen amorterats. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag  Kassaflödesanalys - koncern Kassaflödesanalys - moderförening Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  Uppskjuten skattefordran.
Nytt pass kalmar

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys q linea avanza
bil tank liter
kommer luktsinnet tillbaka efter corona
scandic örnsköldsvik restaurang
destiny 2 enhancement core

Koncernredovisning 2018 - Hudya

Kassaflödesanalys. Not. 2012. 2011.


Uppsägning av arbetsavtal
dst control sweden

Kassaflödesanalys - VSBo

3 892 512.

Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas. För att genomföra en bedömning om tillräckliga skattepliktiga överskott finns bör företaget utgå från det förväntade skattepliktiga överskottet exklusive de de uppskjutna skattefordringarna som nämns ovan nyttjas.

2 155.